Sedat De?er Makaleler Soru Cevap E?itimci Yazar Mevzuat E?itim MEB Personel
US Yay?nlar? Kitap Bas?m?
 • 1
  Müdür Yard?mc?l??? Kadrosuna 6 Ayl???na G?revlendirilen ??retmene Kadrolu Müdür Yard?mc?s? Gibi Ek Ders ?denir mi
 • 2
  Tek Bir ?arp?c? ?rnekle B?lge Normu Hesab?n?n Tüm Detaylar?
 • 3
  ??retmenlerin Okulundaki Ders Saatlerine G?re Bran??ndaki Norm Say?s? Tablosu
 • 4
  ??retmenin Norm Kadro Bilgileri ?rnek Tablosu ile Tebli? Belgesi
 • 5
  Yüksek Lisans Yapan S?zle?meli ??retmenlere Ek Ders ücreti %5 Artt?r?ml? ?denir mi?
 • 6
  Tezsiz Yüksek Lisans Yapan ??retmene Ek Ders ücreti %5 Artt?r?ml? ?denir Mi?
 • 7
  Eylül 2020 Ek Dersi Eksik Yatan ??retmenler ??in ?rnek Dilek?e
 • 8
  Maa? Kar??l???n? Doldurmayan ??retmene Haz?rl?k Planlama Ek Ders ücreti ?denir mi?
 • 9
  SINIF ??RETMENLER?N G?RD?KLER? DERS SAYISINA G?RE ALACA?I EK DERS üCRET? TABLOSU
 • 10
  Canl? Derse Hi? ??renci Gelmezse ??retmene Ek Ders ?denir mi?
 • 11
  Milli E?itim Müdürlükleri Rehber ??retmenlere 21 Eylül'den ?tibaren De?il 31 A?ustos'tan ?tibaren Ek Ders ?demesi Yapmas? Gerekir
 • 12
  ??RETMENLER?N G?RD?KLER? DERS SAYISINA G?RE ALACA?I EK DERS üCRET? TABLOSU
 • 13
  31 A?ustos 2020 Sonras? ?denecek ?denmeyecek Ek Ders ücretleri Tablosu
 • 14
  MEB Ek Ders Yaz?s?na G?re 12 Maddede ??retmenlere ?denecek Ek Ders ücretleri
 • 15
  Bir ??retmene Fazla Ders Verip Di?er ??retmen Ba?ka Okula ?ste?i D???nda G?revlendirilebilir mi
Haberler Tümü
SORU-CEVAP - SORU SOR! Online Slot Malaysia - ücretsiz Kay?t ve Oyna. Tek se?ene?iniz biziz. Daha fazla ayr?nt? i?in bize gidin. ücretsiz üye Olun ücretsiz ?ndirin ve Oynay?n. Sadece Güvenebilece?iniz Bir Biziz.
Soru-Cevap
 • 1
  ?l d??? atamada ili?ik kestikten sonra iptal edilebilir mi
  ?l d??? atamada ili?ik kestikten sonra iptal edilebilir mi
 • 2
  Do?um ?ncesi/Sonras? ?zinde Olan ??retmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Ba?lar
  Do?um ?ncesi/Sonras? ?zinde Olan ??retmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Ba?lar
 • 3
  15 gün mehil süresi hakk?nda
  15 gün mehil süresi hakk?nda
 • 4
  15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Ba?lar?
  15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Ba?lar?
 • 5
  Norm fazlas? ??retmen atamas? yap?l?rken ildeki tüm okullar? tercih edebiliyor mu
  Norm fazlas? ??retmen atamas? yap?l?rken ildeki tüm okullar? tercih edebiliyor mu
 • 6
  S?zle?meli ??retmen En Erken Ne Zaman E? Durumu Atama ?ste?inde Bulunabilir
  S?zle?meli ??retmen En Erken Ne Zaman E? Durumu Atama ?ste?inde Bulunabilir
 • 7
  Hatal? Norm Giri?i ve Düzeltilmesi
  Hatal? Norm Giri?i ve Düzeltilmesi
 • 8
  ?l D??? E? ?zrü Atamas?nda Sadece E?in ?al??t??? ?l?edeki Okullar m? Tercih Edilebilir
  ?l D??? E? ?zrü Atamas?nda Sadece E?in ?al??t??? ?l?edeki Okullar m? Tercih Edilebilir
 • 9
  ??ZGER RAPORU ?LE ENGELL?K DURUMUNA BA?LI YER DE???T?RME BA?VURUSU
  ??ZGER RAPORU ?LE ENGELL?K DURUMUNA BA?LI YER DE???T?RME BA?VURUSU
 • 10
  ?l d??? atanan ??retmen e?inin e? ?zrü atamas? ??kmad???nda il d??? tayinini iptal etmek zorunda m?
  ?l d??? atanan ??retmen e?inin e? ?zrü atamas? ??kmad???nda il d??? tayinini iptal etmek z
?ok Okunanlar
D??ER MAKALELER? - TüM MAKALELER?N? G?R!
Telafi E?itimi D?neminde S?n?f/?ube Rehber ??retmenlerine Ayr?ca 2 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Sedat De?er yazd? 20.9.2020 16:24:09

Telafi E?itimi D?neminde S?n?f/?ube Rehber ??retmenlerine Ayr?ca 2 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Telafi E?itimi D?neminde S?n?f/?ube Rehber ??retmenlerine Ayr?ca 2 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Telafi E?itimi D?neminde Her 10 Saate 1 Haz?rl?k Planlama Ek Ders ücreti ?denir

Sedat De?er yazd? 19.9.2020 15:27:53

Telafi E?itimi D?neminde Her 10 Saate 1 Haz?rl?k Planlama Ek Ders ücreti ?denir

Telafi E?itimi D?neminde Her 10 Saate 1 Haz?rl?k Planlama Ek Ders ücreti ?denir

Telafi E?itimi D?nemi Normal Ek Ders ?deme Tablosu

Sedat De?er yazd? 19.9.2020 14:55:54

Telafi E?itimi D?nemi Normal Ek Ders ?deme Tablosu

Telafi E?itimi D?nemi Normal Ek Ders ?deme Tablosu

9 Ba?l?kta ??retmenlerin Zorunlu Hizmetten Say?lacak Süreleri

Sedat De?er yazd? 18.9.2020 14:50:58

9 Ba?l?kta ??retmenlerin Zorunlu Hizmetten Say?lacak Süreleri

9 Ba?l?kta ??retmenlerin Zorunlu Hizmetten Say?lacak Süreleri

Rehber ??retmenler 31 A?ustos 2020 ?tibariyle Okullarda Fiilen ?al??maya Ba?lad?klar? ??in Haftal?k 18 Saat Ek Ders Alacaklar

Sedat De?er yazd? 17.9.2020 15:22:41

Rehber ??retmenler 31 A?ustos 2020 ?tibariyle Okullarda Fiilen ?al??maya Ba?lad?klar? ??in Haftal?k 18 Saat Ek Ders Alacaklar

Rehber ??retmenler 31 A?ustos 2020 ?tibariyle Okullarda Fiilen ?al??maya Ba?lad?klar? ??in Haftal?k 18 Saat Ek Ders Alacaklar

Telafi E?itimi D?neminde Rehber ??retmenlere 18 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Sedat De?er yazd? 16.9.2020 16:15:41

Telafi E?itimi D?neminde Rehber ??retmenlere 18 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Telafi E?itimi D?neminde Rehber ??retmenlere 18 Saat Ek Ders ücreti ?denir

Atanan 20 Bin S?zle?meli ??retmen ?lk Ay ?ift Maa? Alacaklar

Sedat De?er yazd? 15.9.2020 15:56:05

Atanan 20 Bin S?zle?meli ??retmen ?lk Ay ?ift Maa? Alacaklar

Atanan 20 Bin S?zle?meli ??retmen ?lk Ay ?ift Maa? Alacaklar

Telafi E?itiminde ??retmenlere ?denecek Ek Ders ücretleri

Sedat De?er yazd? 9.9.2020 14:27:29

Telafi E?itiminde ??retmenlere ?denecek Ek Ders ücretleri

Telafi E?itimde ??retmenlere ?denecek Ek Ders ücretleri

?l Emrine Atanan ??retmene Tam m? Yoksa Yar?m m? Yolluk ?denir

Sedat De?er yazd? 4.9.2020 13:28:53

?l Emrine Atanan ??retmene Tam m? Yoksa Yar?m m? Yolluk ?denir

?l Emrine Atanan ??retmene Tam m? Yoksa Yar?m m? Yolluk ?denir

E??T?MC? YAZARLAR