Sedat Değer Makaleler Soru Cevap Eğitimci Yazar Mevzuat Eğitim MEB Personel
US Yayınları Kitap Basımı
Eş Durumu İle İlçeye Atanan Öğretmen Soruşturma Sonucu Başka İlçeye GÖNDERİLEMEZ

Eş Durumu İle İlçeye Atanan Öğretmen Soruşturma Sonucu Başka İlçeye GÖNDERİLEMEZ

Tarih: 29 Kasım 2017 01:01 Tekil Hit: 9.065

Eş Durumu İle İlçeye Atanan Öğretmen Soruşturma Sonucu Başka İlçeye GÖNDERİLEMEZ

 Danıştay kararını göstererek ifade ediyorum ki ; eş mazereti olan yada eş mazereti ile ilçeye atanmış öğretmenlerin soruşturma sonucu mazeret durumu gözetilmeden başka bir ilçeye gönderilemeyeceğini ifade ederek soruşturma yürüten müfettişlerin bu konuya dikkat etmeleri gerekir.

 Birçok soruşturma sonucu öğretmenlerin(müdürlerin asli görevi öğretmenlik olduğu için müdürlerinde ) görev yeri başka ilçeye değiştirilmekte. Açık olmak gerekirse soruşturmayla sürülmekte. Ama Öğretmenin öyle gelişi güzel başka ilçeye görev yerinin değiştirilmesi hukuken uygun değildir çünkü mazeret ataması ile ilçeye atanmış veya eşi ile aynı ilçede görev yapan bir öğretmenin soruşturma sonucu başka bir ilçedeki okula gönderilmesi hukuken uygun değil. Zaten bu yönde emsal olabilecek yargı kararı da mevcut.Bu yüzden soruşturmaları yürüten maarif müfettişlerinin soruşturma raporunu hazırlarken buna dikkat ederek olası hukuk ve insan haklarını ihlal etmemeye dikkat etmeleri gerekir.

Öğretmenler için de emsal olacak Danıştay 5. dairesinin 2010/3446 Esas No ‘lu kararında Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi gerektiği ifade edilmiş ve hakkında hizmet gereği atama işlemi kurulurken aile bütünlüğünün korunması gerektiği ifade edilmiştir. Danıştay, kararında memurun eşinin aynı kurumda çalıştığı göz önünde tutulmaksızın kurulan naklen atama işleminin hukuka uyarlık olmadığı dile getirildi.

Olası davalarda emsal olması için Danıştay 5. dairesinin kararı;

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİDAİRE

Esas No : 2010/3446

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) :

Vekilleri

Karşı Taraf : Sağlık Bakanlığı - ANKARA

İsteğin Özeti : Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacının, aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin 28.2.2008 gün ve 2443 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda Mersin 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 29.3.2010 günlü, E:2008/1816, K:2010/624 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Yamak

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere ve uyuşmazlığın niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesi ile bu maddenin göndermede bulunduğu 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Anayasa'nın 41. maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Teşkilatı kurar" hükmü yer almış olup, bu maddeyle Anayasa koyucunun aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıdığı kuşkusuzdur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, yer değiştirme suretiyle atamalarda eş durumunun gözetilmesi gerektiği hükmü yer almış; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Eş Durumu Nedeniyle Atama" başlıklı 20. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ise, "Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir. Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar dahilinde atama işleminin kurulması zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden; davacının yürüttüğü kamu hizmetinin niteliği ve soruşturma raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçenin naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; eşinin dava konusu işlemin kurulduğu tarih itibariyle Mersin İli Bozyazı İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda ebe olarak görev yaptığı anlaşıldığından, davacı hakkında hizmet gereği atama işlemi kurulurken, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca aile bütünlüğünün korunması gerekmekte olup; davacının eşinin aynı kurumda ebe olarak çalıştığı gözönünde tutulmaksızın kurulan naklen atama işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre olayda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasa'nın 52. maddesinin 1. fıkrasına 4001 sayılı Yasa'nın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca dava konusu işlemin ve temyiz istemine konu Mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 7.7.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan  Üye    Üye           Üye        Üye

Salih     Esen   Mustafa  Hayrettin     Nalan

ER       EROL  KILIÇHAN  KADIOĞLU    TERZİ

(X) (XX)

(X)KARŞIOY :

657 sayılı Kanun'un 72. maddesinde değinilen koordinasyon, yer değiştirme işleminden önce değil daha sonra memur olan eşin isteği halinde (eşinin atandığı yere) yapılacak atamasının gerkçekleştirilebilmesi amacına yöneliktir. Aksi düşüncenin kabulü, aynı hükümlerin devamında yer alan düzenlemelerin anlamsızlığına neden olur. Zira, koordinasyon tayinden önce yapılacaksa, atama istemeyen eşin varlığı halinde memurun ataması da yapılamayacağından ücretsiz izin ve diğer düzenlemelerin de bir anlamı kalmamaktadır.

Uyuşmazlıkta da, davacının tayininden sonra memur olan eşi istediği takdirde, çalıştığı kurumla davacının kurumu arasında koordinasyon gerçekleştirilerek davacının atandığı mahalde bir göreve atanabilecektir.

Bu durumda, atamadan önce yapılması zorunluluğu olmayan koordinasyon yapılmadığı gerekçesiyle atama işleminin hukuka aykırı olarak nitelendirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Mahkeme kararının, nakil nedenleri yönünden inceleme yapılarak verilmiş olması karşısında, temyiz incelemesinin de aynı paralelde gerçekleştirilmesi düşüncesiyle yürütmenin durdurulması kararına karşıyım.

Üye

Mustafa KILIÇHAN

(XX)KARŞIOY :

657 sayılı Yasa'ya tabi bulunan bir kamu görevlisinin naklen atanmasının zorunlu olduğu durumlarda, aile biriminin korunması ilkesi ile kamu hizmetinin düzenli bir biçimde yürütülmesi gereği arasında bir denge kurulması ve sadece eş durumu değil, hizmet gerekleri de gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacıyı da kapsayan soruşturma raporunda yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlem ile davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyu ile karara karşıyım.

 Üye

Nalan TERZİ

 

     Danıştay mahkeme kararında da atıfta bulunan mevzuat hükümlerinde olduğu gibi bir memurun soruşturma sonucu görev yeri değişikliği yapılırken eş mazeretinin yani aile birliğinin de gözetilmesi gerekir.

 

Çok Okunanlar
YORUMLAR (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
DİĞER MAKALELERİ - TÜM MAKALELERİNİ GÖR!
Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Diğer Öğretmen Başka Okula İsteği Dışında Görevlendirilebilir mi

Sedat Değer yazdı 22.9.2020 17:19:49

Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Diğer Öğretmen Başka Okula İsteği Dışında Görevlendirilebilir mi

Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Diğer Öğretmen Başka Okula İsteği Dışında Görevlendirilebilir mi

Telafi Eğitimi Döneminde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Ayrıca 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir

Sedat Değer yazdı 20.9.2020 16:24:09

Telafi Eğitimi Döneminde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Ayrıca 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir

Telafi Eğitimi Döneminde Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Ayrıca 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir

Telafi Eğitimi Döneminde Her 10 Saate 1 Hazırlık Planlama Ek Ders Ücreti Ödenir

Sedat Değer yazdı 19.9.2020 15:27:53

Telafi Eğitimi Döneminde Her 10 Saate 1 Hazırlık Planlama Ek Ders Ücreti Ödenir

Telafi Eğitimi Döneminde Her 10 Saate 1 Hazırlık Planlama Ek Ders Ücreti Ödenir

Telafi Eğitimi Dönemi Normal Ek Ders Ödeme Tablosu

Sedat Değer yazdı 19.9.2020 14:55:54

Telafi Eğitimi Dönemi Normal Ek Ders Ödeme Tablosu

Telafi Eğitimi Dönemi Normal Ek Ders Ödeme Tablosu

9 Başlıkta Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetten Sayılacak Süreleri

Sedat Değer yazdı 18.9.2020 14:50:58

9 Başlıkta Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetten Sayılacak Süreleri

9 Başlıkta Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetten Sayılacak Süreleri

Rehber Öğretmenler 31 Ağustos 2020 İtibariyle Okullarda Fiilen Çalışmaya Başladıkları İçin Haftalık 18 Saat Ek Ders Alacaklar

Sedat Değer yazdı 17.9.2020 15:22:41

Rehber Öğretmenler 31 Ağustos 2020 İtibariyle Okullarda Fiilen Çalışmaya Başladıkları İçin Haftalık 18 Saat Ek Ders Alacaklar

Rehber Öğretmenler 31 Ağustos 2020 İtibariyle Okullarda Fiilen Çalışmaya Başladıkları İçin Haftalık 18 Saat Ek Ders Alacaklar

SORU-CEVAP - SORU SOR!
İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

NAZMİYE ŞAHAN 30.8.2020 13:55:52 tarihinde sordu:

İl dışı atamada ilişik kestikten sonra iptal edilebilir mi

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

Büşra öger 30.8.2020 13:37:07 tarihinde sordu:

Doğum Öncesi/Sonrası İzinde Olan Öğretmenin 15 Günlük Mehil Müddeti Süresi Ne Zaman Başlar

15 gün mehil süresi hakkında

Mehmet YÜKSEK 30.8.2020 13:24:54 tarihinde sordu:

15 gün mehil süresi hakkında

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Necmi ÇELİK 29.8.2020 22:04:27 tarihinde sordu:

15 Günlük Mehil Süresi Ne Zaman Başlar?

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Tarık dağ 16.8.2020 13:21:10 tarihinde sordu:

Norm fazlası öğretmen ataması yapılırken ildeki tüm okulları tercih edebiliyor mu

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir

YUSUF TOLGA teke 14.8.2020 16:06:01 tarihinde sordu:

Sözleşmeli Öğretmen En Erken Ne Zaman Eş Durumu Atama İsteğinde Bulunabilir